Veel gestelde vragen

 • Op dit moment kunnen wij wegens onderbezetting helaas geen nieuwe patiënten meer aannemen. Mensen die komen inwonen bij één van onze ingeschreven patiënten kunnen wel een verzoek daartoe doen wat dan door de betreffende arts van inschrijving zal worden beoordeeld of er een uitzondering gemaakt kan worden.

 • Zolang een medisch specialist een patiënt met vaste regelmaat laat terugkomen, is volgens de NZa geen nieuwe verwijzing nodig van de huisarts. Daarnaast hebben verwijzingen in principe geen ‘houdbaarheidsdatum.’

  Dus tenzij de specialist heeft afgesloten en u terug heeft gestuurd naar de huisarts is geen nieuwe verwijzing nodig. Mocht er toch om gevraagd worden kunt u bijgaande toelichting meenemen naar de specialist.

  Verklaring geen nieuwe verwijzing

 • Ja, onze praktijk ik NHG geaccrediteerd. NHG-Praktijkaccreditering is hét kwaliteitskeurmerk en dé methode voor systematisch verbeteren in de huisartsenpraktijk.

 • Voor de reguliere huisartsenzorg hoeft u als patiënt niets te betalen, dit doet de zorgverzekeraar voor u. Ook bent u geen eigen risico kwijt als u naar de huisarts gaat. Wel kan het zijn dat, als u medicatie voorgeschreven krijgt of een aanvullend onderzoek aangevraagd wordt door uw huisarts, dit van uw eigen risico af gaat. Dit geldt in de meeste gevallen ook voor laboratoriumonderzoek (onderzoek van bloed, urine, ontlasting e.d.).

  Als u niet verschijnt op een afspraak krijgt u wel een factuur voor de gereserveerde tijd. Voor een enkel consult (5-15 minuten) is dit 15 euro, voor een dubbel consult (>20 minuten) is dat 30 euro. Deze factuur wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed.

 • Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

 • Wat kunt u doen met uw klacht?

  Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over hun huisarts. Maar misschien bent u over bepaalde zaken minder tevreden. Hier leest u wat u kunt doen met uw onvrede of klacht over een huisarts, huisartsenpost of gezondheids- centrum.

   

  Bespreek de klacht met uw huisarts

  Probeer eerst uw klacht te bespreken met uw huisarts en samen met hem of haar het probleem op te lossen. Dat kan ook als de klacht gaat over de praktijkassistent(e), de huisartsenpost of de waarnemer. Als de huisarts niet weet dat u ontevreden bent, kan hij ook niet samen met u naar een oplossing zoeken.

   

  Meldpunt Cliëntenbelang Amsterdam en
  Adviespunt Zorgbelang

  U kunt voor advies en ondersteuning hulp inschakelen van het Meldpunt Cliëntenbelang Amsterdam of het Adviespunt Zorgbelang. Deze organisaties werken onafhankelijk van hulpverleners en instellingen in de gezondheidszorg en vormen een onderdeel van Zorgbelang Nederland. Zij kunnen u informatie geven over uw rechten en plichten als patiënt. Ook adviseren zij waar u met uw klacht terecht kunt. Een medewerker kan u helpen bij het schrijven van een brief of bij een gesprek met een huisarts. Zonodig kan het Meldpunt Amsterdam bemiddelen. Bemiddeling kan uiteraard alleen als u en uw huisarts daarmee instemmen.

  Het Meldpunt en Adviespunt Zorgbelang registreren alle vragen en klachten en krijgen daarmee een beeld van mogelijke knelpunten in de gezondheidszorg. Deze knelpunten worden met zorgverleners, zorginstellingen, zorgverzeke- raars en de Inspectie voor de Gezondheidszorg besproken.

   

  Indienen van de klacht bij de Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg

  Het kan zijn dat een gesprek met de huisarts of bemiddeling niet tot een oplossing heeft geleid. Of wellicht heeft u voorkeur voor het rechtstreeks laten beoordelen van uw klacht door de Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg. In dat geval kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij deze Stichting.

  De Stichting doet een uitspraak over uw klacht. De Stichting is onpartijdig en bestaat uit een onafhankelijke voorzitter (jurist), een lid op voordracht van Cliëntenbelang en een lid namens de huisartsen.

  Samen met het Meldpunt of Adviespunt Zorgbelang kunt u bepalen of u uw klacht aan de Klachtencommissie wilt voorleggen. Wellicht moet er een andere weg bewandeld worden, zoals bij financiële kwesties waar de Klachtencommissie zich niet over buigt.

  U kunt ook zelfstandig uw klacht bij de Klachtencommissie indienen. De procedure verloopt in beide gevallen gelijk.

   

  Klachtenformulier

  Voor het indienen van een klacht dient u een klachtenformulier in te vullen met een (korte) begeleidende brief waarin u beschrijft wat er is gebeurd. Dit klachtenformulier is noodzakelijk om snel een overzicht te krijgen van de door u ingediende klacht, tegen wie de klacht is gericht en wat u met de klacht wilt bereiken. Tevens geeft u de Klachtencommissie toestemming, door ondertekening van het formulier, tot inzage in de voor de klacht relevante medische gegevens. De Klachtencommissie heeft deze gegevens in veel gevallen nodig om tot een zorgvuldige uitspraak van uw klacht te komen. Dit formulier kunt u vinden op de site van de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg.

 • Wegblijftarief bij niet verschijnen

  Huisartspraktijk “Het Duyfken” hanteert een wegblijftarief voor patiënten die zonder tijdig af te zeggen wegblijven op een afspraak.

  Waarom een wegblijftarief?
  Het aantal patiënten, dat niet op een afspraak verschijnt, is de laatste jaren sterk toegenomen. “Vergeten” is de belangrijkste oorzaak. Vergeten is menselijk, maar ook het aantal patiënten dat de spreekuren in de huisartsenpraktijk wil bezoeken neemt nog steeds toe.

  Het is daarom voor een huisartsenpraktijk erg vervelend als iemand niet op een afspraak verschijnt. Het betekent tijdverlies, maar ook dat er op dat moment niet iemand anders kan worden geholpen. Ook veel ziekenhuizen en tandartspraktijken hanteren daarom tegenwoordig een wegblijftarief.

  Om het aantal niet nagekomen afspraken terug te dringen hanteert Huisartspraktijk “Het Duyfken” volgens de vastgestelde richtlijnen van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) het wegblijftarief voor patiënten die zonder melding niet verschijnen op een afspraak.

  Wat moet ik doen als ik niet op een afspraak kan komen?
  Hebt u een afspraak en kunt u niet komen? Meld dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren (maandag t/m vrijdag) bij de assistente.
  Uw afzegging wordt genoteerd en u kunt veelal direct een nieuwe afspraak maken.

  Hoeveel bedraagt het wegblijftarief?
  De hoogte van het wegblijftarief is vastgesteld op € 15,- per verzuimde afspraak (€ 30,- voor een dubbel consult).
  Dit bedrag kunt u bij de meeste zorgverzekeraars niet declareren.

  Bezwaar?
  Het kan natuurlijk zijn dat er een bijzondere reden was, dat u niet op de afgesproken datum en tijdstip bent verschenen en de afspraak niet of te laat hebt afgezegd. U kunt ons hierover informeren per email.

  Tot slot
  Huisartspraktijk “Het Duyfken” is continu bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de zorg.
  Goede zorg betekent ook dat u snel bij ons terecht kunt, vaak zelfs binnen 24 uur
  Als patiënten die niet op een afspraak kunnen komen op tijd afbellen, blijven de wachttijden zo kort mogelijk.